نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان چیست؟

شاید برای همه سوالات بسیار زیاد مطرح است ،

که نقاشی ساختمان از چه چیزهایو چه اشیاء ساختمان شروع می کنند.

جلب است که بیشتر مردم نیز در بسیار ساختمان ها از رنگ های خاص استفاده می کنند.

ولی این رنگ ها را باید با کمک نقاشی ساختمان رنگ انتخاب شود،به این خاطر که کار نقاش همه روز این بوده است ،

و بهترین هر کسی می داند که چه رنگی به چه خانه خوب و عالی می شود.

برای این کار بهتر است از نظرهای نقاشان استفاده ای داشته باشید.

معمولا نقاشان برای خانه کاری ساختمان ها از متر ساختمان و روشن بودن ساختمان و دید عالی استفاده می کنند.

نقاشان کاربلد در شروع کار به مشتریان رنگ های که به ساختمان ایشان حالت عالی و بهتر را دارد پیشنهاد می کنند.

بهتر مشتریان به خاطر زیبا بودن ساختمان خود از نظرات نقاشان استفاده داشته باشند.

نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان

کارهای نقاشی ساختمان ؟

کارهای یک در ساختمان به طور معمول انجام می شود ، به دو دسته تقسیم می شود.

ساختمان های تازه ساز

ساختمان های قدیمی

کارهای که در یک ساختمان تازه ساز باید انجام شود معمولا رنگ کاری و کاغذ دیواری می باشد.

ولی در ساختمان های قدیمی باید قبل رنگ کاری بازسازی ساختمان صورت گیرد.

کارهای بازساز ساختمان که تمام شد شروع به رنگ کاری و کاغذ دیواری می شود.

و در بعضی از ساختمان ها که خیلی قدیمی است و نم و رطوبت دیوارهای ساختمان را تخریب کرده است .

باید بعضی از قسمت های دیوار گچ کاری شده تا دارای نم و رطوبت است کاملا از بین برود.

چون اگر رنگ کاری شود بعد از یک یا دو ماه همان رنگ کاری از بین می رود.

خدمات نقاشی ساختمان

خدمات نقاشی ساختمان

کارهای مهم در نقاشی ساختمان؟

 • تعیین زمان مناسب برای کار
 • انتخاب رنگ مناسب برای ساختمان
 • توجه داستن به مساحت ساختمان
 • اهمیت توجه به رنگ دیوارها و سقف ساختمان
 • توجه به نوع رنگ
 • توجه به مساحت دیوارها و سقف ها
 • آماده سازی زیرکار قبل از رنگ آمیزی
 • استفاده از قلم مو و یا غلطک
 • توجه به ترکیب رنگ ها در کار
 • تفکیک سطوح از هم
 • شروع کار نقاشی و رنگ کاری
 • طریق رنگ کاری ساختمان و شروع از کدام قسمت
 • توجه به فشار دادن نوار چسب با کاردک
 • توجه و اهمیت بسیار زیاد به پوشاندن رد قلم مو
 • رعایت ترتیب رنگ و رنگ سطوح از هم
 • جمع بندی کارهای انجام شده و تمام شدن در زمان خواسته شده

 

 

تماس با ما